روزی که ایران برای سومین مرتبه قهرمان فوتبال آسیا شد