حسینی: طرح‌های متعددی برای توسعه معارف اسلامی در آموزش و‌پرورش اجرا کردم