ایران وافغانستان برای استفاده بهینه از رودخانه هیرمند توافق کردند