استاندار خراسان شمالی: شرایط را برای بخش خصوصی خوب فراهم نکردیم