تقویت وحدت و انسجام ملی موجب عقب نشینی آمریکا خواهد شد