سفیر روسیه: موضع ما نسبت به تصمیم ترکیه برای خرید S۴۰۰ تغییرناپذیر است