دادستان سمنان: نیازمند همکاری مردم در کاهش جرم هستیم