بیش از ۶۱ هزار پرونده در کمیته نمای شهرداری تهران بررسی شد