بسته حمایتی بیماران SMA نیازمند بودجه سی میلیارد تومانی