حضور معاون وزير ورزش در مراسم افتتاحيه/آغاز رقابت 420 شطرنج باز در مسابقات سریع و برق