نرخ مرغ روند کاهشی به خود گرفته است/ هر کیلو به ۱۱ هزار تومان رسید