۱۲ کشور سهمیه المپیک توکیو را در رشته تیراندازی با کمان کسب کردند