آغاز بررسی حادثه آتش سوزی سکوی شماره 9 پارس جنوبی با حضور روی سکو