نجات ۴۴ دریانورد خارجی بعد از حریق دو نفتکش در دریای عمان