چند تصویر جالب از بازدید روحانی و آبه شینزو از نمایشگاه روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن