ارتباط دانشگاه با صنعت عامل مهمی در ایجاد اشتغال پایدار است