دو نفتکشی که امروزمنفجر شدند محموله نفت ژاپن را می‌بردند/ یکی از نفتکش‌ها غرق شد