رئیس سازمان بهره وری: میزان رشد سهم بهره وری در توسعه ایران منفی است