منتظری: قوه قضائیه دهه های گذشته در دفاع از حقوق مردم کوتاهی کرده است