مقام بلندپایه اردنی : امان نماینده سطح پایینی به اجلاس بحرین اعزام می کند