انسجام احزاب سیاسی مهم ترین راه برای خنثی کردن نقشه های دشمن است