مدیر حوزه های علمیه کشور: تهدیدهای آمریکا راه به جایی نمی برد