دو نفتکشی که مورد حمله قرار گرفته حامل محموله‌های مرتبط با کشور ژاپن بوده است