جزئیات جلسه صراف ها با مدیران بازار متشکل ارزی/ سایت بازار رونمایی شد