۱۰ هزار و ۲۳۰ تن شکر با نرخ دولتی در لرستان توزیع شد