صیانت از تولید و اشتغال و احیای واحدهای تولیدی راکد در اولولیت قرار دارد