ولی قهری و قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور ممنوع هستند؟