رفع عدم انطباق موارد بحرانی بیش از ۹۰ درصد جایگاه های CNG لرستان