پنج سالن ورزشی دانش آموزی در البرز آماده راه اندازی شد