اطفای حریق جنگل های مازندران وابسته به تجهیزات استان‌های دیگر است