پرداخت حدود ۴۵ میلیارد ریال وام به بهره برداران بخش کشاورزی میاندوآب