اعتراضات پارلمان لبنان به بودجه حریری/ تحرکات معاون پامپئو در بیروت ادامه دارد

اعتراضات پارلمانی به نادیده گرفتن حقوق قشر مستضعف لبنانی در بودجه پیشنهاد شده از سوی سعد حریری همچنان ادامه دارد.