رئیس کتابخانه های عمومی دامغان: سه کتابخانه جدید نیاز است