۲۰ هزار تُن نهاده های دامی بین عشایر آذربایجان غربی توزیع شد