۳۸۰ هزار دانش آموز در مدارس شاهد کشور تحصیل می کنند