صرفه جویی در اجرایی برنامه های فرهنگی هنری مورد توجه باشد