وزیر جهاد کشاورزی بزرگترین واحد گلخانه ای خراسان شمالی را افتتاح کرد