کره، حبوبات، چای و کاغذ رسماً از لیست ارز دولتی خارج شد + سند