قدرت های جهانی توان ضربه زدن به ایران اسلامی را ندارند