نمکی: وزارت بهداشت در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر تأثیر اندکی دارد