تشریح ویژگی های نشست شورای حکام از سوی نماینده دائم ایران