سفر نخست وزیر ژاپن آغازگر دوره جدید مناسبات دو کشور است