افتتاح کتابخانه دانشکده معماری تبریز توسط وزیر علوم ‎