وزیر علوم: ارتقای استانداردهای آموزش عالی کشور اولویت اصلی است