ظریف: آمریکا از تروریسم اقتصادی برای فشار علیه مردم ایران استفاده می‌کند