خواستگار جوان در قلعه گنج خانواده نامزدش را به رگبار بست