ابطحی: قوه قضاییه به تحقیق و تفحص‌های مجلس رسیدگی کند