هر گونه حماقتی از جانب دشمن به شدت پاسخ داده خواهد شد