۱۱ خوزستانی برای حضور در مسابقات کارگری جهان انتخاب شدند