روحانی: کلید در دست آمریکاست، با رفع تحریم‌ها شرایط متفاوت می‌شود